Voorwaarden achteraf betalen via Billink:

Onderstaande voorwaarden zijn overgenomen van Billink. Er kunnen verschillen voorkomen tussen onderstaande voorwaarde en de huidige voorwaarden bij Billink. De recentste versie kunt u hier vinden:

http://billink.nl/voorwaarden/gebruikersvoorwaarden.pdf

Uw leverancier heeft Billink B.V. gemachtigd om de betaaloptie “achteraf betalen op factuur via Billink” uit te voeren. Wanneer u gebruik maakt van deze betaaloptie verklaart u akkoord te gaan met de betalingsvoorwaarden van Billink B.V.

Billink:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Billink B.V., gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24474894.

Leverancier:

De natuurlijke- of rechtspersoon welke middels een online webwinkel haar diensten en/of goederen aanbiedt en voor betaling van deze diensten de optie “achteraf betalen op factuur via Billink” aanbiedt.

U:

De natuurlijke- of rechtspersoon welke goederen en/of diensten afneemt van de leverancier en hiervoor de betaaloptie “achteraf betalen op factuur via Billink” gebruikt.

Artikel 1. Voorwaarden gebruik Billink
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst waarbij gebruik wordt gemaakt van de optie
  “achteraf betalen op factuur via Billink”. Bij het gebruiken van deze betaaloptie gaat u expliciet akkoord met de gelding van deze voorwaarden.
 2. Uw factuur- en bezorgadres bevindt zich in Nederland. Dit adres mag geen postbusadres zijn;
 3. Bij het gebruik van deze betaaloptie verklaart u dat u geen surseance van betaling aangevraagd heeft en u niet failliet bent verklaard;
 4. Bij het gebruik van deze betaaloptie verklaart u dat u niet verkeert in bent toegelaten tot het traject of de
  bemiddeling conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen;
 5. Bij het gebruik van deze betaaloptie verklaart u dat u niet onder vermogensrechtelijk bewind, beschermingsbewind of curatele bent gesteld;
 6. Bij het gebruik van deze betaaloptie verklaart u dat u 18 jaar of ouder bent;\
 7. Door het verstrekken van (persoons)gegevens om in het kader van uw bestelling gebruik te maken
  van de betaaloplossing Billink, geeft u toestemming uw gegevens te verwerken en al dan niet online te toetsen zodat Billink u meteen kan laten weten of uw aanvraag geaccepteerd is;
 8. U bent verplicht Billink te voorzien van de juiste gegevens bij uw aanvraag en bent aansprakelijk voor de vergoeding van enige schade voortkomende uit de onjuist aangeleverde gegevens welke Billink of Leverancier ondervinden.
Artikel 2. Acceptatie
 1. Billink behoudt zich het recht voor uw keuze voor de betaalservice Billink te weigeren, eventueel zonder opgave van redenen;
 2. U krijgt zo spoedig mogelijk online te zien of uw verzoek is goedgekeurd;
 3. Het resultaat genoemd in artikel 2.2 wordt in het beginsel bepaald door een kredietwaardigheidstoets. Billink behoudt zich het recht voor om -ongeacht de uitkomst van deze toets- uw aanvraag goed te keuren of te weigeren;
 4. Billink behoudt zicht het recht voor om na aanvankelijke acceptatie uw aanvraag alsnog binnen 7 dagen te weigeren;
Artikel 3. Wijze van betalen
 1. U ontvangt van Billink de factuur. U kunt deze uitsluitend betalen middels een online overboeking of een reguliere overboeking via uw bank;
 2. Billink is door de leverancier volledig gemachtigd voor het afhandelen van de factuur. Hieronder inbegrepen:
  • Het inschakelen van eventuele derden, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, een incassobureau, advocaat of deurwaarder;
  • Het in rekening brengen van rente en kosten voortvloeiende uit het uitblijven van volledige voldoening van de factuur.
Artikel 4. Kosten betaalopdracht
 1. Eventuele (bancaire) verwerkingskosten zijn voor rekening van de gebruiker van Billink.
Artikel 5. Betaaltermijn
 1. Billink hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. 14 dagen na factuurdatum moet het bedrag bijgeschreven zijn op de rekening van Billink. Houdt hierbij rekening met de eventuele verwerkingstijd van de banken. De datum genoemd op het rekeningafschrift van Billink is hierbij te allen tijde leidend voor het bepalen van het moment van voldoening van de vordering.
 2. Op uw factuur kan afgeweken zijn van de standaard betalingstermijn. De betalingstermijn vermeld op de factuur is hierbij leidend.
Artikel 6. Adreswijziging
 1. U bent verplicht Billink op de hoogte te stellen van eventuele adreswijzigingen en of e-mail wijziging. Zolang Billink geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Billink bekende adres en blijft u aansprakelijk voor het openstaande saldo. Ook wanneer deze tussentijds verhoogd is met eventuele rente en kosten;
 2. Adreswijzigingen kunt u doorgeven aan de klantenservice. Dit uitsluitend per e-mail op info@billink.nl.
Artikel 7 Betalingsverzuim
 1. Indien u niet in de in artikel 5 genoemde termijn betaalt is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en bent u zonder nadere ingebrekestelling in betalingsverzuim;
 2. Billink is gerechtigd om voor eventueel gestuurde aanmaningen administratiekosten in rekening te brengen per gestuurde aanmaning;
 3. Vanaf de datum dat u in betalingsverzuim verkeert, is Billink gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen;
 4. Billink is gerechtigd, zonder dat de inschakeling van een derde hiervoor noodzakelijk is, incassokosten in rekening te brengen alsmede overige redelijke kosten die als vermogens schade in de zin van artikel 6:96 BW voor vergoeding in aanmerking komen;
 5. Billink is gerechtigd om de vordering te vermeerderen met alle zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten veroorzaakt door de niet betaling, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. Voor de buitengerechtelijke kosten geldt het volgende:
  • Indien u niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, worden buitengerechtelijke incassokosten na het verlopen van de termijn zoals gesteld in de ingebrekestelling in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW, met een minimum van € 40,00;
  • Indien u handelt in de hoedanigheid van de uitoefening van een bedrijf of beroep, wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,00. Conform artikel 6:96 lid 4 is hiervoor geen nadere ingebrekestelling noodzakelijk.
Artikel 8. Behandeling persoonsgegevens
 1. Billink respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Indien u kiest voor de achteraf betaalservice Billink vraagt Billink u om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruikt Billink voor het aangaan en uitvoeren van uw aanvraag, ter voorkoming en bestrijding van fraude, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan Billink een gegevenstoets uit voeren. Het doel hiervan is om risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in het relatiebestand van Billink. Dit is noodzakelijk voor de financiële afhandeling van de door u geplaatste bestellingen. Bij opname van uw gegevens in het relatiebestand van Billink wordt gecontroleerd of u overige financiële verplichtingen hebt openstaan. Indien u uw financiële verplichtingen voortkomende uit de door u geplaatste bestelling/aangegane overeenkomst niet nakomt, wordt dit gegeven door Billink in haar relatiebestand geregistreerd ter beperking van verdere financiële risico’s voor Billink en haar opdrachtgevers en ten behoeve van kredietwaardigheidstoetsing. Billink kan hierbij gebruik maken van de aan haar gelieerde Centraal Invorderings Bureau B.V. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens. Billink kan uw persoonsgegevens ook gebruiken om u te informeren over voor u relevante producten en diensten. Als u hier geen prijs op stelt, kunt dit aan Billink kenbaar maken. Billink blokkeert dan uw persoonsgegevens. Billink verwijst u hiervoor naar haar privacy statement. De gegevensverwerkingen binnen Billink zijn gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
 1. Billink kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar rekening komen. Billink is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade en winst- of omzetderving;
 2. Indien Billink, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
Artikel 10. Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter
 1. Op elke overeenkomst tussen u en Billink is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij de wet nadrukkelijk een andere
  rechter als bevoegd aanwijst.
De waardering van biermomentje.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.7/10 gebaseerd op 2672 reviews.
Webwinkelkeur shop reviews